This is a past event. Registration is closed. View other Nordic Society Oikos events.

We welcome a broad range of contributions at the conference!  You can send in abstracts for two different types of contributions; the flashtalks and the poster presentation with pitch. You register your preferred option and send in your abstract at the registration page.


If you are accepted for a flashtalk, you make an presentation in 8 minutes, followed by 2 minutes for questions. The 21 flashtalks will be organised in plenary, in five different slots. We will also organize one "flashtalk reflections" session each day, where attendees can meet flashtalkers in breakout rooms (2-3 flashtalkers per room) and ask questions or discuss related topics. 


If you prefer to contribute in the virtual poster session, you will present 1-4 slides in a breakout room, and accompany the slides with a pitch (5 minutes). Each breakout room will cover 5 posters/pitches. We set up as many rooms as needed to cover all suggestions.


We hope to embrace a broad range of ecology relevant topics, from the research frontier to hands-on reports from nature managers that deal with real-life nature management challenges. Contributions from managers, environmental consultants and NGO representatives are particularly welcomed, but we also encourage researchers and staff and students at universities to share their research. Language is Norwegian or English.


Deadline for registration of abstracts is 15 April 2021.

Vi inviterer alle deltakarar til å presentere sitt eige arbeid! Vi tilbyr to ulike typar presentasjonar: korte foredrag og virtuell posterpresentasjon med pitch. Meld inn ønskje om bidrag og send inn samandrag når du registrerar deg.


Hvis du blir akseptert for et kort foredrag gir du ein presentasjon på 8 minutt, etterfulgt av to minutter for spørsmål. Dei 22 korte innlegga vil bli organisert i fem ulike bolkar. Vi organiserer i tillegg en "flashtalk sesjon" kvar dag, der alle som har halde kort foredrag får eit eige breakout room. Deltakarane kan så oppsøke det rommet dei ønskjer, og stille spørsmål eller reflektere over temaet for innlegget.


Hvis du heller vil presentere ein virtuell poster, kan du presentere 1-4 slides i eit breakout room, og halde ein kort pitch (5 minutt). Kvart rom vil få fem presentasjonar. Vi sett opp nok rom til at alle som ønskjer det, kan presentere.På konferansen håper vi å inkludere eit breitt utval av relevante økologiske tema, frå presentasjonar av reine forskingsarbeid til innlegg om økologiske problemstillingar i praktisk forvaltings-, registrerings- og overvakingsarbeid. Bidrag frå forvaltarar, oppsyn, konsulentar og frivillige organisasjonar er spesielt velkomne. I tillegg er vi svært glade for presentasjonar frå forskarar i insituttsektoren og studentar og fagtilsette ved universitet og høgskular. Deltakarane vel om dei vil presentere på norsk eller engelsk.


Frist for innsending av abstract er 15. April 2021.